АУЙ тўғрисидаги низом

Печать

«Ўзбекнефтгаз» МХК акциядорларнинг йиллик умумий
йиғилишининг 04.11.2016й. 2-сонли баённомасига 4-илова
«ТАСДИҚЛАНГАН» «Ўзбекнефтгаз» МХК акциядорларнинг йиллик умумий
йиғилишининг 2016 йил 4 ноябрдаги қарори билан

«ЎЗБЕКНЕФТГАЗ» МИЛЛИЙ ХОЛДИНГ КОМПАНИЯСИ
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ
УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИ ТЎҒРИСИДАГИ
НИЗОМ
(янги тахрирда)
Тошкент — 2016 йил

 

I-бўлим.
Умумий қоидалар 

1.1. Мазкур низом Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида«ги қонунига, Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг баѐнномаси билан (11.02.2016й. № 02-02/1-187) тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексининг тавсиялари, «Ўзбекнефтгаз» МХК (матн бўйича «Компания») уставига мувофиқ ишлаб чиқилган ва Компания акциядорларининг умумий йиғилиши мавқеини, ишинибелгилайди, уни ўтказиш ва қарорлар қабул қилинишини тартибга солади.

1.2. Компания ҳар йили акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиши шарт.

1.3. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши молия йили тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилади. Одатда акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши июнь ойида ўтказилади. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида Компаниянинг Бошқарувчилар кенгашини ва тафтиш комиссиясини сайлаш тўғрисидаги, Компаниянинг Бошқарув раиси билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ѐки бекор қилиш мумкинлиги ҳақидаги масалалар ҳал этилади, шунингдек қонун хужжатлари ва мазкур уставга мувофиқ Компаниянинг йиллик ҳисоботи, Компания Бошқаруви ва Бошқарувчилар кенгашининг Компанияни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаѐтган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари ва бошқа ҳужжатлари кўриб чиқилади.

1.4. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишидан ташқари ўтказиладиган умумий йиғилишлари навбатдан ташқари йиғилишлардир.

1.5. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш санаси ва тартиби, йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар бериш тартиби, акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайѐргарлик вақтида акциядорларга бериладиган материалларнинг (ахборотнинг) рўйхати Компаниянинг Бошқарувчилар кенгаши томонидан белгиланади.

II-бўлим.
Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколатлари ва қарорларни қабул қилиш

2.1. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

2.1.1. Компания уставига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ѐки Компаниянинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш, Бошқарувчилар кенгаши қарори билан Компания уставига Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш ҳамда Компаниянинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бундан мустасно;

2.1.2. Компанияни қайта ташкил этиш;

2.1.3. Компанияни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссиясини) тайинлаш ҳамда оралиқ ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;

2.1.4. Компания Бошқарувчилар кенгашининг сон таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш ва аъзоларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

2.1.5. эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;

2.1.6. Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш;

2.1.7. ўз акцияларини олиш;

2.1.8. Компаниянинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш, Бошқарув раисини сайлаш (тайинлаш) ва уни ваколатларини муддатидан илгари тугатиш. Шунингдек Компания Бошқарувчилар кенгаши Компаниянинг Бошқарув раиси билан тузилган шартномани, агар у Компания уставини қўпол тарзда бузса ѐки унинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли Компанияга зарар етказилган бўлса, муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга;

2.1.9. Компания тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, шунингдек тафтиш комиссияси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш;

2.1.10. Компаниянинг йиллик ҳисоботини, шунингдек Компания фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда Компанияни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш. Зарур холларда Компаниянинг тасдиқланган ривожлантириш стратегияларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш;

2.1.11. Компаниянинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш;

2.1.12. Компания Бошқарувчилар кенгашининг ва тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан Компанияни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан Компания Бошқарувчилар кенгашининг ҳисоботларини ва тафтиш комиссиясининг хулосаларини эшитиш;

2.1.13. имтиѐзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонунининг 35-моддасида ва Компания уставида назарда тутилган қарорни қабул қилиш;

2.1.14. акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;

2.1.15. акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;

2.1.16. Компаниянинг Бошқарув аъзоларига тўланадиган ҳақ

ва (ѐки) компенсацияларни энг юқори миқдорларини белгилаш;

2.1.17. Ўзбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлари

ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида«ги қонунининг 8 ва 9бобларида назарда тутилган ҳолларда Компания томонидан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

2.1.18. Компаниянинг кундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ битмларни аниқлаш;

2.1.19. хайрия (хомийлик) ѐки беғараз ѐрдамни энг кўп миқдорларини белгилаш;

2.1.20. мустақил профессионал ташкилотлар — маслахатчиларни жалб қилган холда бизнес жараѐнлар ва лойихалар Компаниянинг ривожланиш мақсадларига мувофиқлиги хар йиллик тахлилини ўтказиш бўйича қарор қабул қилиш;

2.1.21. Ички назорат, Дивиденд сиѐсати, Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш;

2.1.22. Компания уставига ва қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш.

2.2. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалалар Компаниянинг Бошқарувига ҳал қилиши учун берилиши мумкин эмас. 2.3. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалалар Компаниянинг Бошқарувчилар кенгаши ҳал қилиши учун берилиши мумкин эмас, қонун хужжатлари ва Компания уставида назарда тутилган холатлар бундан мустасно.

2.4. Ушбу Низомнинг 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5., 2.1.12. ва 2.1.17. кичик бандларида кўрсатилган масалалар бўйича қарор акциядорлар умумий йиғилиши томонидан акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаѐтган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилик (малакали кўпчилик) овози билан қабул қилинади.

Солиққа оид ѐки давлат олдидаги бошқа қарздорлик ҳисобига Компания устав фондидаги (устав капиталидаги) давлат улушини шакллантириш ѐки ошириш тўғрисидаги қарор Компания акциядорлари умумий йиғилиши томонидан Компаниянинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг камида учдан икки қисми эгалари бўлган акциядорларнинг (давлатдан ташқари) розилиги мавжуд бўлган тақдирда, акциядорларнинг оддий кўпчилик овози билан қабул қилинади. 2.5. Овозга қўйилган қолган масалалар бўйича акциядорлар умумий йиғилишининг қарорлари, агар қонун хужжатларида ва Компаниянинг уставида бошқача қоида белгиланмаган бўлса, Компаниянинг овоз берувчи акциялари эгалари бўлган, йиғилишда иштирок этаѐтган акциядорларнинг кўпчилик (оддий кўпчилик) овози билан қабул қилинади.

2.6. Акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш «Компаниянинг овоз берувчи битта акцияси — битта овоз» принципи бўйича амалга оширилади, Компаниянинг Бошқарувчилар кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича кумулятив овоз беришни ўтказиш ҳоллари бундан мустасно.

2.7. Акциядорларнинг умумий йиғилишида кун тартиби масалалари бўйича овоз бериш овоз бериш бюллетенлари орқали амалга оширилади.

2.8. Акциядор ва унинг вакилининг ѐзма талабига асосан Компания у томонидан тўлдирилган овоз бериш бюллетени нусхасини тақдим этиши шарт. 

2.9. Акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш имкони бўлмаган акциядор, шу жумладан видеоконференцалоқа орқали, акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиш санасига қадар 1 иш кунидан кечиктирмай Компаниянинг электрон манзилига у томонидан тўлдирилган ва унинг электрон рақамли имзоси билан тасдиқланган бюллетеннинг электрон вариантини юборишга хақли.

Бунда Компания бюллетеннинг электрон вариантидан фойдаланиш учун акциядор олдиндан қонун хужжатларида белгиланган талабларга мувофиқ электрон рақамли имзони ҳаққонийлигинитекшириш имкониятини таъминлаши шарт.

Овоз бериш бюллетени акциядор томонидан ўз вақтида тақдим этилмаган холда бундай бюллетенлар бўйича овозлар ҳисобга олинмайди.

2.10. Компаниянинг акциядорлари, шу жумладан миноритар акциядорлар, овоз беришда ўзларининг умумий фикрини (позициясини) шакллантириш учун акциядорлик битишувлар тузишга хақли.

2.11. Акциялар билан тақдим қилинадиган хуқуқларни амалга ошириш ва (ѐки) акцияларга бўлган хуқуқларни амалга ошириш хусусиятлар бўйича шартнома акциядорлик битишув деб этироф этилади.

2.12. Акциядорлик битишувни тузиш, бекор қилиш ва шартларига риоя қилиш, шунингдек ушбу битишув бўйича томонларнинг хуқуқлари, мажбуриятлари ва муносабатлари Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари билан тартибга солинади.

III-бўлим.
Акциядорлар умумий йиғилишда қатнашиш ҳуқуқи.
Акциядорларни ва уларнинг ваколатли вакилларинирўйхатдан ўтказиш

3.1. Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан уч иш куни олдин шакллантирилган Компания акциядорларининг реестрида қайд этилган акциядорлар эга бўлади.

Компания акциядорининг талабига кўра акциядорга у акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган Компания акциядорларининг реестрига киритилганлиги тўғрисида ахборот тақдим этиши шарт.

3.2. Компания акциядорларининг реестрига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилишига йўл қўйилмайди, мазкур реестр шакллантирилган санада унга киритилмай қолган шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланган ѐки реестрни шакллантиришда йўл қўйилган хатолар тузатилган ҳоллар бундан мустасно.

3.3. Акциядорларнинг умумий йиғилишида Компания акциядорлари реестрида қайд этилган акциядорлар, уларнинг ваколатли вакиллари, Компания аудитори, Бошқарувчилар кенгаши, Бошқарув ва тафтиш комиссияси аъзолари ҳозир бўлиш ҳуқуқига эгадир.

КомпанияБошқарувчилар кенгаши, тафтиш комиссияси аъзолигига ва Компаниянинг Бошқарув раиси лавозимига номзодлар ўзларининг номзодлари кўриб чиқилаѐтганда акциядорлар умумий йиғилишида қатнашишлари мумкин.

3.4. Умумий йиғилишда қатнашиш учун акциядорлар ѐки уларнинг ваколатли вакиллари йиғилиш ўтказилиши тўғрисидаги билдиришномада кўрсатилган жой ва вақт бўйича белгиланган тартибда рўйхатдан ўтишлари керак.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида акциядор шахсан қатнашиш имкони бўлмаган тақдирда ушбу акциядор акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги билдиришномани олгандан сўнг видеоконференцалоқа тартибида акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш ва электрон почта орқали овоз бериш (электрон рақамли имзо билан тасдиқланган) хақида Компанияга талабнома юбориши мумкин.

3.5. Агар қонунчиликда узгача қоида белгиланган бўлмаса акциядорнинг, шу жумлада акциядорлик битишув тузган акциядорларнинг вакили акциядорларнинг умумий йиғилишида ѐзма шаклда тузилган ишончнома асосида иш юритади. Овоз беришга доир ишончномада ваколат берган ва вакил қилинган шахс тўғрисидаги маълумотлар (исми-шарифи ѐки номи, яшаш жойи ѐки жойлашган ери, паспортига оид маълумотлар) бўлиши лозим. Жисмоний шахс номидан берилган овоз беришга доир ишончнома нотариал тартибда тасдиқланган бўлиши керак. Юридик шахс номидан овоз беришга доир ишончнома унинг раҳбарининг имзоси ва ушбу юридик шахснинг муҳри билан (муҳр мавжуд бўлган тақдирда) тасдиқланган ҳолда берилади.

3.6. Агар Компаниянинг акцияси бир нечта шахснинг умумий улушли мулкида бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш ваколатлари уларнинг хоҳишига кўра умумий улушли мулк иштирокчиларидан бири ѐки уларнинг умумий вакили томонидан амалга оширилади. Кўрсатиб ўтилган ҳар бир шахснинг ваколатлари тегишли тарзда расмийлаштирилган бўлиши керак.

3.7. Умумий йиғилишда қатнашиш учун келган жисмоний шахслар бўлган акциядорларни рўйхатдан ўтказиш паспорт ѐки акциядорнинг шахсини тасдиқловчи бошқа ҳужжат кўрсатилгач, вакилга нисбатан эса нотариал тартибда тасдиқланган ишончнома кўрсатилгач амалга оширилади.

3.8. Юридик шахс — Компания акциядорининг раҳбари акциядорларнинг умумий йиғилишдаги ўз ваколатларини лавозимга тайинлаш тўғрисидаги ҳуқуқий ҳужжат ҳамда шахсни тасдиқловчи ҳужжат асосида амалга оширади.

3.9. Юридик шахс — Компания акциядорининг вакили акциядорлар умумий йиғилишида ушбу юридик шахс раҳбарининг имзоси ѐки бунга таъсис ҳужжатлари билан вакил қилинган бошқа шахснинг имзоси ва юридик шахснинг муҳри билан тасдиқланган унинг номига берилган ишончнома мавжуд бўлган тақдирда қатнашиши мумкин.

3.10. Акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш учун акциядорларни рўйхатдан ўтказиш Компания акциядорлари реестрига биноан биринчи иловада келтирилган шакл бўйича қайд этиш рўйхати тузилади. Қайд этиш рўйхати жузланган, тартиб рақами қўйилган, ип ўтказиб тикилган ва Компания муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

3.11. Умумий йиғилишни ўтказишда акциядорлар (уларнинг вакиллари) қайд этиш рўйхатига имзо чекадилар ва Компания акциядорлари реестри маълумотлари бўйича белгиланган ҳар бир акциядорнинг овоз берувчи акциялари сонидан келиб чиқиб овоз бериш бюллетенини оладилар (бюллетен намунаси иккинчи иловада келтирилган).

3.12. Агар йиғилиш қатнашчиси бир ѐки бир неча акциядорнинг манфаатларини ифодалашга ишончнома тақдим этса, у ҳолда унга у ифодалаѐтган акциядор (акциядорлар) учун овоз беришга бюллетен берилади, қайд этиш рўйхатида эса у ифодалаѐтган акциядорнинг фамилияси қаршисига «__________та (сони) овоз берувчи акциялар бўйича „_____“ да берилган ишончнома бўйича» деган ѐзув қайд этилади ҳамда вакилнинг фамилияси, исми, отасининг исми кўрсатилади.

IV-бўлим.
Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўриш

4.1. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайѐргарлик кўрилаѐтганда Бошқарувчилар кенгаши қуйидагиларни белгилайди:

4.1.1. умумий йиғилиш ўтказиладиган сана, вақт ва жойни;

4.1.2. умумий йиғилишнинг кун тартибини;

4.1.3. умумий йиғилиш ўтказиш учун жамият акциядорларининг реестри шакллантириладиган санани;

4.1.4. умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга ва давлат вакилига хабар қилиш тартибини;

4.1.5. умумий йиғилишни ўтказишга тайѐргарлик кўрилаѐтганда акциядорларга ва давлат вакилига тақдим этиладиган ахборот (материаллар) рўйхатини;

4.1.6. овоз бериш бюллетенининг шакли ва матнини.

4.2. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида етти кундан кечиктирмай, лекин узоғи билан ўттиз кун олдин Компаниянинг расмий веб-сайтида, оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади, шунингдек акциядорларга электрон почта орқали юборилади.

Компания давлат вакилини акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида етти кун олдин ѐзма шаклда хабардор қилиши шарт.

4.3. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабарда қуйидагилар кўрсатилиши керак:

4.3.1. Компаниянинг номи, жойлашган ери (почта манзили) ва электрон почта манзили;

4.3.2. умумий йиғилиш ўтказиладиган сана, вақт ва жой;

4.3.3. Компания акциядорларининг реестри шакллантириладиган сана;

4.3.4. умумий йиғилиш кун тартибига киритилган масалалар;

4.3.5. умумий йиғилишни ўтказишга тайѐргарлик кўрилаѐтганда акциядорларга ва давлат вакилига тақдим этилиши лозим бўлган ахборот (материаллар) билан акциядорларни ва давлат вакилини таништириш тартиби.

4.4. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайѐргарлик кўрилаѐтганда акциядорларга ва давлат вакилига тақдим этилиши лозим бўлган ахборотга (материалларга) Компаниянинг йиллик ҳисоботи, Компаниянинг йиллик молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг) ва аудиторлик ташкилотининг хулосаси, Компаниянинг Бошқарувчилар кенгашининг Бошқарув раиси билан тузилган шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш, шартномани қайта тузиш ѐки бекор қилиш мумкинлиги тўғрисидаги хулосаси, шунингдек Компаниянинг

Бошқарувчилар кенгаши ҳамда тафтиш комиссияси аъзолигига (тафтишчилигига) номзодлар тўғрисидаги маълумотлар, Компаниянинг уставига киритиладиган ўзгартиш ва қўшимчалар лойиҳаси ѐки жамиятнинг янги таҳрирдаги устави лойиҳаси, шунингдек Бошқарувчилар кенгашининг акциядорлар умумий йиғилиши кун тартиби бўйича муносабати киради.

Умумий йиғилишини ўтказишга тайѐргарлик кўрилаѐтганда акциядорларга тақдим этилиши мажбурий бўлган қўшимча ахборотнинг (материалларнинг) рўйхати қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи томонидан белгиланиши мумкин.

4.5. Компания овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) Компаниянинг молия йили тугаганидан кейин тўқсон кундан кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар фойдани тақсимлаш бўйича таклифлар киритишга ҳамда Компания Бошқарувчилар кенгаши ва тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли. 

4.6. Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига масала уни қўйиш сабаблари, масалани киритаѐтган акциядорларнинг (акциядорнинг) исми-шарифи (номи), уларга тегишли акцияларнинг сони ва тури кўрсатилган ҳолда ѐзма шаклда киритилади.

4.7. Компаниянинг Бошқарувчилар кенгаши тушган таклифларни кўриб чиқиши ҳамда мазкур низомнинг 4.5. бандида белгиланган муддат тугаганидан сўнг ўн кундан кечиктирмай уларни акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига киритиш тўғрисида ѐки мазкур кун тартибига киритишни рад этиш ҳақида қарор қабул қилиши шарт.

4.8. Акциядорлар (акциядор) томонидан киритилган масала акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига, худди шунингдек кўрсатилган номзодлар Компаниянинг Бошқарувчилар кенгашига ва тафтиш комиссиясига сайлов бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритилиши керак, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

4.8.1. ушбу низомнинг 4.5. бандида белгиланган муддатга акциядорлар (акциядор) томонидан риоя этилмаган бўлса;

4.8.2. акциядорлар (акциядор) Компаниянинг ушбу низомнинг 4.5. бандида назарда тутилган миқдордаги овоз берувчи акцияларининг эгаси бўлмаса;

4.8.3. агар ушбу Низомнинг 4.6. бандиданазарда тутилган маълумотлар тўлиқ бўлмаса;

4.8.4. таклифлар қонун хужжатлари талабларига мувофиқ бўлмаса.

4.9. Акциядорлар (акциядор) Компания Бошқарувчилар кенгаши ва тафтиш комиссиясига ўзлари кўрсатган номзодлар рўйхатига акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги хабар эълон қилинган санадан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай ўзгартишлар киритишга ҳақли.

4.10. Компания Бошқарувчилар кенгашининг масалани акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига ѐки номзодни Компания Бошқарувчилар кенгашига ва тафтиш комиссиясига сайлов бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритишни рад этиш тўғрисидаги асослантирилган қарори масалани киритган ѐки таклиф тақдим этган акциядорларга (акциядорга) қарор қабул қилинган кундан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай юборилади.

4.11. Компания Бошқарувчилар кенгашининг масалани акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига ѐки номзодни Компания Бошқарувчилар кенгашига ва тафтиш комиссиясига сайлов бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритишни рад этиш тўғрисидаги қарори устидан судга шикоят қилиниши мумкин.

V-бўлим.
Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўриш

5.1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши Компания Бошқарувчилар кенгашининг қарорига кўра:

5.1.1. унинг ўз ташаббуси асосида;

5.1.2. тафтиш комиссиясининг (тафтишчининг) ѐзма талаби;

5.1.3. ѐзма талаб тақдим этилган санада Компаниянинг овоз берувчи акцияларининг камида беш фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг

(акциядорларнинг) ѐзма талаби асосида ўтказилади.

5.2. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш ҳақида ѐзма талаб тақдим этилган кундан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай Компаниянинг Бошқарувчилар кенгаши томонидан амалга оширилади.

5.3. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги талабда йиғилиш кун тартибига киритилиши керак бўлган масалалар уларни киритиш сабаблари кўрсатилган ҳолда таърифланган бўлиши керак.

5.4. Компаниянинг Бошқарувчилар кенгаши Компания тафтиш комиссиясининг ѐки Компаниянинг овоз берувчи акцияларининг камида беш фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра чақириладиган акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибидаги масалаларнинг таърифига ўзгартишлар киритишга ҳақли эмас.

5.5. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисидаги талаб акциядордан (акциядорлардан) чиққан тақдирда, бу талабда умумий йиғилишни чақиришни талаб қилаѐтган акциядорнинг (акциядорларнинг) исми-шарифи (номи), унга тегишли акцияларнинг сони, тури кўрсатилган бўлиши лозим.

5.6. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисидаги талаб акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни талаб қилган шахс (шахслар) томонидан имзоланади.

5.7. Компаниянинг тафтиш комиссияси ѐки Компаниянинг овоз берувчи акцияларининг камида беш фоизига эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар) акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида талаб тақдим этган санадан эътиборан ўн кун ичида Компания Бошқарувчилар кенгаши акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида ѐки йиғилишни чақиришни рад этиш ҳақида қарор қабул қилиши керак.

5.8. Компания тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг)

ѐки Компаниянинг овоз берувчи акцияларининг камида беш фоизига эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни рад этиш тўғрисидаги қарор қуйидаги ҳолларда қабул қилиниши мумкин, агар:

5.8.1. талаб тақдим этилган санада акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни талаб қилаѐтган акциядор (акциядорлар) овоз берувчи акцияларининг беш фоизига эга бўлмаса;

5.8.2. кун тартибига киритиш учун таклиф этилган масалалардан бирортаси ҳам акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига кирмаса;

5.8.3. кун тартибига киритиш учун таклиф этилган масала қонун хужжатлари талабларига мувофиқ бўлмаса.

5.9. Компания Бошқарувчилар кенгашининг акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисидаги қарори ѐки бундай йиғилишни чақиришни рад этиш ҳақидаги асослантирилган қарори йиғилиш чақиришни талаб қилган шахсларга қарор қабул қилинган пайтдан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай юборилади.

5.10. Компания Бошқарувчилар кенгашининг акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни рад этиш тўғрисидаги қарори устидан судга шикоят қилиниши мумкин.

5.11. Компания Бошқарувчилар кенгаши ушбу Низомнинг 5.2. бандида белгиланган муддат ичида акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилмаган тақдирда ѐки уни чақиришни рад этиш ҳақида қарор қабул қилган тақдирда, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши уни чақиришни талаб қилган шахслар томонидан чақирилиши мумкин.

Бундай ҳолларда акциядорларнинг умумий йиғилишига тайѐргарлик кўриш ва уни ўтказиш билан боғлиқ харажатларнинг ўрни акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига кўра жамиятнинг маблағлари ҳисобидан қопланиши мумкин.

VI-бўлим.
Акциядорлар умумий йиғилиши кворуми

6.1. Агар акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда Компаниянинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами эллик фоизидан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) бўлади.

6.2. Кворум ҳисоблашда мазкур Низомнинг 2.9. бандида белгиланган тартибга мувофиқ акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашаѐтган акциядорларнинг овоз берувчи акциялари хам ҳисобга олинади.

6.3. Агар акциядорларнинг умумий йиғилиши бошланишининг белгиланган вақтига кворум бўлмаса акциядорларнинг такрорий умумий йиғилишини ўтказиш санаси эълон қилинади. Акциядорларнинг такрорий умумий йиғилишини ўтказишда кун тартибини ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

6.4. Агар акциядорларнинг ўтказилмай қолган йиғилиши ўрнига чақирилган такрорий умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда Компаниянинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами қирқ фоизидан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг такрорий умумий йиғилиши ваколатли бўлади.

6.5. Агар такрорий умумий йиғилишда кворум бўлмаса, бунда акциядорларнинг ташшабуси билан чақирилган йиғилиш амалга ошмаган деб ҳисобланади ва бошқа чақирилмайди, Бошқарувчилар кенгаши ѐки тафтиш комиссияси ташшабуси билан чақирилган йиғилиш эса кворум таъминланмаганича чақирилади.

6.6. Кворум бўлмаганлиги сабабли акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш санаси йигирма кундан кам муддатга кўчирилган тақдирда, умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар ўтказилмай қолган умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг реестрига мувофиқ аниқланади.

VII-бўлим.
Акциядорлар умумий йиғилишнинг ишчи органлари

7.1. Қуйидагилар умумий йиғилиш ишчи органлари ҳисобланади: раѐсат, саноқ комиссияси, котиб (котибият).

7.2. Акциядорларнинг умумий йиғилишини Компания Бошқарувчилар кенгашининг раиси, у узрли сабабларга кўра бўлмаган тақдирда эса, Компания Бошқарувчилар кенгашининг аъзоларидан бири олиб боради.

7.3. Акциядорлар умумий йиғилиши раиси йиғилиш раѐсатига бошчилик қилади, йиғилиш олиб борилишини таъминлайди ва ўз вазифаларини бажариш учун зарур бўлган барча ваколатларга эга бўлади. Бунда акциядорларнинг умумий йиғилиши раѐсати таркибига Компаниянинг вакили лавозимига кўра киради.

7.4. Умумий йиғилиш раиси йиғилиш ўтишига раҳбарлик қилади, ишчи органлари ишини мувофиқлаштиради, масалаларни муҳокама қилиш тартибини белгилайди, маърузачиларнинг нутқ сўзлашлари вақтини чегаралайди, йиғилишни олиб бориш ва овоз бериш бўйича тушунтиришлар беради, залда тартиб ўрнатилишини назорат қилади.Умумий йиғилиш раиси акциядорларнинг умумий йиғилишини аудио-видео тасмага ѐзиб олиш ва Интернет тармоғида трансляция қилиш масалаларни рухсат бериш (санкция бериш) хуқуқига эга.

7.5. Овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун Компаниянинг Бошқарувчилар кенгаши томонидан саноқ комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади.

7.6. Саноқ комиссиясининг таркиби камида уч кишидан иборат бўлиши керак. Саноқ комиссияси таркибига Компания Бошқарувчилар кенгашининг аъзолари, тафтиш комиссиясининг аъзолари (тафтишчиси), Компания Бошқаруви аъзолари, ишончли бошқарувчи, шунингдек ана шу лавозимларга номзоди кўрсатилган шахслар кириши мумкин эмас.

7.7. Бунда саноқ комиссиясига амалий ѐрдам кўрсатиш ѐки унинг функцияларини бажариш учун Компания Бошқарувчилар кенгашининг қарорига асосан мустақил экспертлар (инвестицион маслахатчилар ва бошқа қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари) жалб қилиниши мумкин.

7.8. Овоз берилганида овоз берувчи қайси масала бўйича эҳтимол тутилган овоз бериш вариантларидан фақат биттасини қолдирган бўлса, ўша масала бўйича берилган овозлар ҳисобга олинади. Мазкур талабни бузган ҳолда тўлдирилган овоз бериш бюллетенлари ҳақиқий эмас деб топилади ва улардаги масалалар бўйича берилган овозлар ҳисобга олинмайди.

7.9. Агар овоз бериш бюллетенида овозга қўйилган бир нечта масала кўрсатилган бўлса, бир ѐки бир нечта масалага нисбатан мазкур Низомнинг 7.8. бандида кўрсатилган талабга риоя этилмаганлиги бюллетеннинг умуман ҳақиқий эмас деб топилишига сабаб бўлмайди.

7.10. Саноқ комиссияси унга юклатилган вазифаларни бажариш масаласида мустақил иш юритувчи йиғилишнинг доимий фаолият кўрсатадиган ишчи органи ҳисобланади ва Бошқарувчилар кенгаши таклифи асосида акциядорлар умумий йиғилиши томонидан сайланади.

7.11. Саноқ комиссияси ваколатларининг муддати у акциядорлар умумий йиғилиши томонидан сайланган пайтдан бошлаб акциядорларнинг тегишли йиғилиши (йиллик ѐки навбатдан ташқари) томонидан саноқ комиссиясининг янги таркиби сайланиши (ѐки қайта сайланиши) пайтигача амал қилади.

7.12. Акциядорлар умумий йиғилишида саноқ комиссияси қуйидаги функцияларини амалга оширади:

7.12.1. умумий йиғилишда қатнашиш учун акциядорларни (уларнинг вакилларини) рўйхатдан ўтказади;

7.12.2. ишончномалар ва улар томонидан бериладиган ҳуқуқлар ҳисобини юритади;

7.12.3. овоз бериш бюллетенларини ва умумий йиғилишнинг бошқа материалларини тарқатади;

7.12.4. акциядорлар умумий йиғилиши кворуми мавжудлигини аниқлайди; 7.12.5. акциядорлар (уларнинг вакиллари) томонидан умумий йиғилишда овоз бериш ҳуқуқини амалга ошириш муносабати билан пайдо бўлувчи масалаларни тушунтиради;

7.12.6. овоз беришга қўйилаѐтган масалалар бўйича овоз бериш тартибини тушунтиради;

7.12.7. овоз беришнинг белгиланган тартибини ва акциядорларнинг овоз беришда қатнашиши ҳуқуқини таъминлайди;

7.12.8. овозларни санайди ва овоз бериш якунларини чиқаради;

7.12.9. овоз бериш якунлари тўғрисида баѐннома тузади; 7.12.10. овоз бериш бюллетенларини архивга топширади.

7.13. Умумий йиғилиш котибиятининг сон ва шахсий таркиби акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади.

7.14. Умумий йиғилиш котибияти:

7.14.1. умумий йиғилишнинг боришини баѐнга қайд этиб боради;

7.14.2. ѐзма буюртманомалар бўйича йиғилиш кун тартиби масалаларини муҳокама қилишда қатнашиш истагини билдирувчилар рўйхатини олиб боради;

7.14.3. мазкур Низомда назарда тутилган холларда видеоконференцалоқани ѐзиб олинишини таъминлайди;

7.14.4. умумий йиғилиш тамом бўлгандан сўнг ўнкундан кечиктирмай акциядорлар умумий йиғилиши баѐнини икки нусхада тузади.

VIII-бўлим.
Акциядорлар умумий йиғилишни олиб бориш тартиби

8.1. Акциядорлар умумий йиғилишини олиб бориш тартиби (регламент) акциядорларнинг ҳар бир умумий йиғилишида мазкур низомга мувофиқ тасдиқланади.

8.2. Акциядорлар умумий йиғилишнинг раиси умумий йиғилиш саноқ комиссиясини, раѐсатини ва котибиятни (котибни) сайлашни таклиф этади.

8.3. Акциядорлар умумий йиғилишининг ишчи органлар таркиби оддий кўпчилик овоз билан тасдиқланади.

8.4. Умумий йиғилишни олиб бориш тартиби йиғилишнинг бошланиши ва тахминан тамом бўлиш вақтини, нутқлар қанча давом этиши ва танаффусларни, кун тартибидаги масалаларнинг изчиллигини, кун тартиби масалалари бўйича маърузачиларнинг фамилиялари ва лавозимларини, овоз беришни амалга ошириш ва унинг натижаларини эълон қилиш тартибини назарда тутади.

8.5. Акциядорлар умумий йиғилишида мухокама қилинаѐтган масала бўйича йиғилишнинг ҳар бир қатнашчиси белгиланган вақт доирасида сўзга чиқиш ҳуқуқига эга. Ушбу ҳуқуқни таъминлаш акциядорлар умумий йиғилиши раисининг зиммасида бўлади.

8.6. Кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилишда қатнашиш истагини билдирганлар умумий йиғилиш котибиятига муҳокама қилинадиган масалани кўрсатган ҳолда ѐзма буюртманома беришлари лозим.

8.7. Кун тартибининг барча масалалари муҳокама қилингандан кейин раис акциядорлар умумий йиғилишини ѐпиқ деб эълон қилади.

IX-бўлим.
Акциядорлар умумий йиғилишининг баённомаси

9.1. Акциядорлар умумий йиғилишида баѐннома юритилади.

9.2. Акциядорлар умумий йиғилишининг баѐнномасида:

— акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилган сана, вақт ва жой;

— Компаниянинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони;

— умумий йиғилишда иштирок этган акциядорлар эга бўлган овозларнинг сони;

— умумий йиғилишнинг раиси (раѐсати) ва котиби, йиғилиш кун тартиби кўрсатилади.

— маърузаларнинг асосий мазмуни, овозга қўйилган масалалар ҳамда улар юзасидан ўтказилган овоз бериш якунлари, йиғилиш қабул қилган қарорлар.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши видеоконференцалоқа орқали ўтказилган холларда йиғилиш баѐнномасига ушбу йиғилишнинг видео ѐзуви шартли равишда илова қилинади.

9.3. Акциядорлар умумий йиғилишининг баѐнномаси акциядорларнинг умумий йиғилиши ѐпилганидан кейин ўн кундан кечиктирмай икки нусхада тузилади. Ҳар иккала нусха ҳам умумий йиғилишда раислик қилувчи ва умумий йиғилиш котиби томонидан имзоланади.

9.4. Саноқ комиссияси баѐни йиғилишнинг махсус қарори билан тасдиқланмайди, балки маълумот учун қабул қилинади ҳамда умумий йиғилиш баѐнномасига қўшиб қўйилиши керак.

9.5. Овоз бериш якунлари тўғрисида баѐннома тузилганидан ва акциядорлар умумий йиғилишининг баѐнномаси имзоланганидан кейин овоз бериш бюллетенлари саноқ комиссияси томонидан муҳрланади ҳамда сақлаб қўйиш учун Компаниянинг архивига топширилади.

 

«Ўзбекнефтгаз» Миллий холдинг компанияси акциядорлик жамияти акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда) (.pdf 702 КВ)

«Ўзбекнефтгаз» Миллий холдинг компанияси акциядорлик жамияти акциядорларининг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (.docx 19 KB)

Сўнгги ўзгартириш: 08.12.2016